Joutsenon koulu

Vitjamäentie 3 54100 Joutseno

Joutsenon koulu

Etäopetusajan ohjeistus: linkki

Koulu keskellä kylää

Joutsenon koulussa opiskelee noin 730 oppilasta ja 90 opettajaa. Joutsenon koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat 1.- 9. luokat ja esikoulu. Toimimme määrätietoisesti kiusaamisen vastustamiseksi harjoittelemalla vuorovaikutustaitoja sekä empatian tunnetta. Puutumme kaikkiin tietoomme tuleviin kiusaamistapauksiin. Tavoittelemme ProKoulu- ja KiVakoulu -toimintamallien avulla koko koulun positiivisen toimintamallin rakentamista lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseksi. Hyvän käyttäytymisen oppimisessa korostamme yhteisistä pelisäännöistä sopimista, toivottavaan käyttäytymiseen ohjaamista sekä mahdollisimman välitöntä palautetta.

Koulumme toiminta-ajatus

Koulussamme haluamme tukea oppilaiden myönteistä minä-kuvan kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Oppilaita ohjataan asettamaan omia tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia. Luomme yhteisöllisyyttä panostamalla erilaisten ryhmien hyvään ja toisiaan kunnioittavaan toimintaan sekä puuttumalla kiusaamistapauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn aktiivisesti. Kantava ajatuksemme on  yksilöllinen oppiminen yhdessä.

Kouluumme on luotu erinomaiset puitteet nuoren laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja onnistumiskokemuksien saamiseen. Huomioimme oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteenamme on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään jatkuvan palautteen ja itsearvionnin avulla. Kannustamme oppilaita päivittäiseen työntekoon sekä tuemme oppilaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.Joutsenon koulu on viihtyisä ja hyvin varusteltu oppimiskeskus.

Joutsenon koulu on ajatteleva koulu

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan ensimmäisenä laaja-alaisen osaamisen tavoitteena Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Informaation levittämisen nopeuden ja saatavuuden kasvun vuoksi tiedonhaun merkitys on noussut 2000-luvulla suureen roolin peruskoulussa. Ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessa kuitenkin todennäköisemmin ajattelutaitoja kuin pelkkää tiedonhakua tai ulkomuistista hallintaa. Tärkeämpää tulee olemaan se, miten tietoon suhtaudutaan ja mitä sillä tehdään. Oppimaan oppimiseen liittyvät sekä oppilaiden taidot että oppimiseen liittyvät uskomukset ja tunteet. Näitä oppilaiden taitoja ja valmiuksia pyrimme kehittämään Digiajan ajattelijat -hankkeen avulla.

Digiajan ajattelijat on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää koulumme toimintakulttuuria, arviointia, pedagogiikkaa sekä oppimisympäristöä. Pyrimme tukemaan oppilaiden ajattelutaitojen kehittymistä lisäämällä opettajien tietoja ajattelun prosesseista ja oppimaan oppimisesta. Tavoitteenamme on luoda toimintatapoja, joiden avulla oppilaat oppivat itse ajattelemaan, arvioimaan omaa ajatteluaan ja jakamaan ajatuksiaan muiden kanssa.
Koulumme keskeinen tehtävä on saattaa yhteiskuntaan ajattelevia, taitavia, ennakkoluulottomia, luovia ja teknologiaa monipuolisesti hyödyntäviä nuoria.

Painotukset ja valinnaisuus 8. ja 9. luokalla

Koulussamme oppilas muodostaa oman yksilöllisen painotuslinjansa.  Oppilaalla on mahdollisuus panostaa esimerkiksi urheiluun tai  teknologiakasvatukseen,valitsemalla vaikka kaikki valinnaisaineet, tukemaan omaa yksilöllistä painotustaan. Valinnaisaineet jakaantuvat kahteen ryhmään:
1. Taito-ja taideaineiden valinnaiset tunnit (5 vvt vuosiluokilla 7-9) ovat ko. oppiaineiden yhteistä (pakollista) oppimäärää, ja myös arvioidaan osana ko. oppiaineita.  2. Varsinaiset valinnaiset aineet (7  vvt vuosiluokille 7-9)  Taide- ja taitoaineita voidaan valita tästäkin kiintiöstä, mikäli oppilas haluaa painottaa valinnaisaineopintonsa kokonaan niihin. Myös huippu-urheilua tukevat valinnat ja opetuksen järjestelyt ovat mahdollisia.

Pitkinä, kahden vuoden valinnaisaineina tarjoamme saksan, ranskan ja venäjän kieltä, matematiikkaa, kuvataidetta, musiikkia, kotitaloutta, käsityötä, liikuntaa ja tietotekniikkaa.