Joutsenon koulu

1.-2.lk. Penttiläntie 4, 54100 Joutseno
3.-9.lk. Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Taitotalo, koulukatu 5, 55120 Imatra

Opinto-opas

Aikatauluja

Oppituntien aikataulut

1.-2.lk.
 • 8.00 8.45  1. tunti
 • 8.45 9.30  2. tunti
 • 9.30 10.00 liikunnallinen välitunti 
 • 10.00 10.45  3. tunti
 • 10.45 11.15 ruokailu
 • 11.15 12.00 4. tunti
 • 12.00 12.30 liikunnallinen välitunti
 • 12.30 13.15 5.tunti
 • 13.15 14.00  6. tunti
 3.-9.lk
 • vaihtelee lukujärjestyksen mukaisesti 

Ruokailuajat

Ruokailuajat Joutseno (esi- ja alkuopetus): 
 • 10:30
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
Ruokailuajat Imatra (liikunta ja käsityö aiheuttaa muutoksia): 
 • 10.30 3 lk
 • 10.40 4 lk
 • 10.50 5 lk
 • 11.00 6 lk
 • 11.15 7 lk
 • 11.40 8 lk
 • 12.00 9 lk

Työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt ja aikataulut

7.-9.lk.oppilas tutustuu monipuolisesti työelämään, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Opetus ja ohjaus yläkoulussa tukee oppilaan työelämätaitojen kehittymistä ja työnhakuvalmiuksien kehittymistä. Työelämään tutustuminen vuosiluokilla 7–9 on tavoitteellista toimintaa, jota arvioidaan. Työelämään tutustumisjaksot liittyvät kiinteästi muuhun opetukseen. Henkilöstöllä on ajantasaiset tiedot työelämästä ja mahdollisuus kehittää työelämäosaamistaan.

 

 • 7. luokalla oppilaat tutustuvat työelämään yhden koulupäivän ajan:
 • 8. luokalla työelämään tutustuminen kestää viisi koulupäivää:
 • 9. luokalla kymmenen koulupäivää:

Tuntijako

Lukuvuonna 2019-2020 koulun käytössä oleva tuntijako vuosiluokittain ja oppiaineittain

Oppiaine1. lk2. lk3. lk4. lk5. lk6. lk7. lk8. lk9. lk 
Äidinkieli ja kirjallisuus775544343 
A1-kieli 12223223 
B1-kieli     2211 
Matematiikka334443344 
Ympäristöoppi222233    
Biologia ja maantieto      223 
Fysiikka ja kemia      232 
Terveystieto      111 
           
Uskonto ja elämänkatsomustieto112111111 
Historia ja yhteiskuntaoppi   1221,52,53 
Musiikki11122111  
Kuvataide11112211  
Käsityö2222222   
Liikunta222322223 
Kotitalous      3   
Valinnaiset aineet  1111085 
           
Oppilaanohjaus      0,50,51 
Vähimmäistuntimäärä yhteensä192022242526293030225
Vapaaehtoinen A2-kieli   222222 
Vapaaehtoinen B2-kieli       22 
           
           
           
Yhteensä   26272831  233

Liikkuminen koulun alueella


Turvallisuussyistä autoja ei ajeta piha-alueelle. Jos siis tuotte lapsenne autolla kouluun, jättäkää hänet bussin kääntöpaikalle tai urheiluhallin pihalle. Jalankulkijat käyttävät kevyenliikenteen väyliä. Pyörällä kulkijat käyttävät myös kevyenliikenteen väyliä ja muistavat laittaa pyörät lukkoon.

 

Loman anominen


Luokanopettaja voi myöntää 1-5 päivää vapaata, pidemmät vapaat anotaan apulaisrehtori Anu Urpalaiselta 1.-6.lk. ja Heikki Laivamaalta 7.-9.lk. Loma-anomuksen voi tehdä wilmassa sähköisesti. Oppilas selvittää tehtävät loman ajaksi. Vanhemmat huolehtivat siitä, että oppilas suorittaa ne tehtävät, joita koulussa on loman aikana tehty. 

 

Poissaolot


Tee poissaolomerkintä wilmaan ja mielellään laita myös viesti opettajalle.


Välineet ja varusteet


Lasten tavarat ja varusteet tulee nimikoida. Koulussa suositellaan sisäkenkiä turvallisuuden ja viihtyvyyden takia. Ulkoilussa käytämme säänmukaista vaatetusta. Liikunnan opetuksessa tarvitaan talvella sukset ja luistimet. Koulu toivoo, että kodit hankkisivat ko. välineet ja uusisivat niitä lasten kehityksen edellyttämällä tavalla. Koulu puolestaan tarjoaa käyttöön jääpelejä varten kypärät ja mailat. Koulu ei vastaa kadonneista tavaroista. Lelupäivät ilmoitetaan erikseen.

Oppilaiden osallisuus

Joutsenon koulussa on oppilaskunta. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Se edistää oppilaiden osallisuutta. Päätösvaltaa oppilaskunnassa käyttää yhdeksänjäseninen oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunta vuokraa oppilaille lokeroita. Kolmen vuoden vuokra maksaa viisi euroa.  Lokeron voi vuokrata myös vuodeksi kerrallaan, jolloin sen hinta on 2 euroa. Lokeron voi jakaa kaverin kanssa. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki kuuluu kaikille. Pieneenkin tuen tarpeeseen pystytään paneutumaan varhain ja oppilaalle annetaan suunnitelmallista tehostettua tukea. Lappeenrannan kaupungin sivuilla on julkaistu kuntakohtainen oppilashuollon opas tutustuttavaksi huoltajille: http://lappeenranta.smartpage.fi/fi/oppilashuolto-opas/

 

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksessa tuetaan oppilaan onnistumista sekä vahvistetaan opiskelutaitoja, itseohjautuvuutta ja päätöksentekotaitoja oman koulutus- ja työpolun suunnitteluun. Luokkatuntien lisäksi annetaan henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Opinto-ohjaajat Nina Marjak ja Tuula Tervo toimivat yhteistyössä vanhempien, oppilashuollon, työelämän ja erilaisten tukiverkostojen kanssa. 

 

Osa-aikainen erityiosopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Sitä annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Erityisopettajat työskentelevät yhdessä aineenopettajien, opon, oppilashuollon ja huoltajien kanssa. Erityisopettajien kanssa käsitellään usein oppilaan pedagogisia asiakirjoja, joita tehdään yhdessä oppilaan, opettajien ja huoltajien kanssa. Niiden perusteella voidaan järjestää kouluun ja opiskeluun tukitoimia. Huoltajat voivat nähdä ja kommentoida kaikki asiakirjat koulupalaverissa ja Wilmassa. Erityisopettajien kautta saa parhaiten yhteyden koulupsykologiin.

 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • kielellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyvät vaikeudet
 • oppimisvaikeudet yksittäisissä oppiaineissa
 • vaikeudet opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas ja huoltaja. 

 

Kuraattori

Kuraattori on tavattavissa koululla ma, ti, ke ja pe. Yhteyden kuraattoriin saa puhelimitse, wilman kautta tai tulemalla kuraattorin luo.

Oppilaana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on asioita, jotka mietityttävät ja painavat mieltä ja haluaisit keskustella niistä luotettavan aikuisen kanssa. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista. Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä, jos 

 • koulussa tuntuu vaikealta (esim. kaverisuhteissa),
 • kouluun tulemisessa tai koulutyöskentelyssä on pulmia
 • kotona on hankalaa (esim. riitaa perheenjäsenten kesken)
 • omat jutut painavat mieltä

 Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Kuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin oikeaan paikkaan tarvitsemasi tuen piiriin. Huoltajana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, kun sinulla on huolta lapsestasi tai perheestäsi ja et oikein tiedä kehen tai minne voisit ottaa yhteyttä.

 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla päivittäin. Oppilaat käyvät terveystarkastuksissa vuosittain.

Sairasvastaanotto tapahtuu terveyskeskuksessa sairaanhoitajan vastaanotolla puh 05-352 6072. 

 linkki: Eksoten kouluterveyspalvelut

Oppilaiden terveystarkastukset: http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/koululaisten-terveyspalvelut/Documents/Kouluterveydenhuollon%20tarkastusk%c3%a4ynnit.pdf

Tukioppilastoiminta

Toiminnalla koulua kehitetään turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi. Toiminnalla pyritään myönteisen kuvan luomiseen koulusta alakoululaisille, annetaan tukea ja opastusta uusille oppilaille sekä olla mukana välituntitoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Oppilashuoltotyöryhmät

Kun oppilaasta herää huoli, koululla on mahdollista koota moniammatillinen yksilöllinen oppilashuoltoryhmä. Oppilaan asian käsittelystä oppilashuoltoryhmässä sovitaan aina ensin oppilaan ja huoltajan kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto käsittelee koulun yhteisiä asioita kuten esim: teemaviikot, hyvinvointi ja turvallisuus.

 

Luokanohjaaja

Luokanohjaaja on yhteyshenkilö kodin ja koulun välillä. Luokanohjaaja seuraa oman luokkansa oppilaiden onnistumisia, koulunkäynnin edistymistä, poissaoloja sekä tuen tarpeita. 

Luokanohjaaja kutsuu huoltajia syyslukukaudella pidettäviin arviointikeskusteluihin ja tarvittaessa muihin koulunkäyntiin liittyviin palavereihin esim. kasvatuskeskusteluun tai oppilashuoltoryhmän kokoukseen. Kasvatuskeskustelu on ratkaisukeskeinen tapa ohjata oppilasta tilanteessa, jossa hän on toiminut vastoin koulun järjestyssääntöjä tai laiminlyönyt opiskeluaan. Luokanohjaaja voi käydä oppilaan kanssa kasvatuskeskusteluja tarvittaessa myös kahden kesken. Ne merkitään tiedoksi huoltajalle Wilmaan.

 

Luokanohjaajat 2019-2020

 • 1A Heikki Nenonen
 • 1B Mirja Könönen
 • 1C Susanna Pasanen
 • 2A Johanna Pohjanheimo
 • 2B Olli-Pekka Kaikkonen
 • 1.-2.D Tiina Häyrinen
 • 2.-6.H Susanna Kaljunen
 • 3A Sanna Oinas
 • 3B Sanna Suuronen
 • 3C Anna Mikkola
 • 4A Topi Myllynen
 • 4B Viivi Laari
 • 3.-4.D Taina Tauriainen
 • 5A Tanja Hyvärinen
 • 5B Sini Aspelund
 • 5D Heini Puronharju
 • 6A Ville Laari
 • 6B Mira Härkönen
 • 7A Villeveikko Tuikkanen
 • 7B Sanna Kauranen
 • 7C Meeri Manninen
 • 7D Marjaana Pirinen
 • 7E Mika Vatanen
 • 8A Birgitta Ovaska
 • 8B Ville Paalanen
 • 8C Pirjo Lehmusjärvi
 • 8D Kati Hyrkkänen
 • 8E Sinikka Herranen
 • 9A Mikko Pajunen
 • 9B Johanna Fröjdlund
 • 9C Mikko Peltola
 • 9D Juho Kyllönen
 • 7.-9M Laura Toivanen
 • Jopo Antti Nikkanen